Osnivački akt fondacija 03/03/2023

Osnivački Akt

preplet2

Na osnovu tačke 3. Akta o o izmeni Akta o osnivanju Fondacije Vladimir Labat Rovnjev od 25. oktobra 2011. godine, a u vezi sa članom 10. stav 3. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS“, broj 88/2010), upravitelj Fondacije je dana 25. oktobra 2011. godine utvrdio prečišćen tekst  Akta o osnivanju Fondacije Vladimir Labat Rovnjev.

Prečišćen tekst  Akta o osnivanju Fondacije Vladimir Labat Rovnjev obuhvata:

Akt o osnivanju Fondacije Vladimir Labat Rovnjev od 10. aprila 2011.godine;

Akt o izmeni Akta o osnivanju Fondacije Vladimir Labat Rovnjev od 25. oktobra 2011.godine. Iz ovog akta u prečišćen tekst nije uneta tačka 2. koja se odnosi na trajanje mandata određeno Statutom Fondacije i tačka 3. kojom je predviđeno ovlašćenje za utvrđivanje ovog prečišćenog teksta.

AKT O OSNIVANjU FONDACIJE VLADIMIR LABAT ROVNjEV

1. OSNIVA SE Fondacija Vladimir Labat Rovnjev (u daljem tekstu: Fondacija) sa sedištem u Novom Sadu, Sremska Kamenica, Popovica, ul. Fruškogorski put 275.

2. Osnivač Fondacije je Vladimir Labat Rovnjev, iz Novog Sada, Sremska Kamenica, Popovica.

3. Cilj osnivanja Fondacije je ostvarivanje opštekorisnog cilja preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju umetnosti, konkretnije – stvaralaštva i ciljeva osnivača Fondacije Vladimira Labata Rovnjeva, a naročito sledećih aktivnosti:

1) razvoj i sazrevanje kreativne svesti genetskog naslednog potencijala kod pojedinaca i grupa;

2) pronalaženje talenata kod dece, naročito kod dece sa posebnim potrebama, i pomoć takvim pojedincima u njihovom razvoju i sazrevanju;

3) spoznaja i očuvanje tradicije i njena upotrebna vrednost u svakodnevnom životu;

4) očuvanje i briga o upotrebi i razvoju delatnosti darovanog prostora (umetnički atelje, izložena dela i dr);

5) razvoj srpske tradicije i očuvanje svetinja na prostoru Fruške Gore;

6) promocija kulturnih vrednosti kroz sve vidove umetničkog stvaralaštva;

7) zaštita prirode, vazduha, vode, zemlje i svega drugog što čini ekološki zdravu životnu sredinu.

4. U Upravni odbor Fondacije u prvom sazivu imenuju se:

1) Lucija Selaković, iz Novog Sada – za predsednika;

2) Borislav Galić, iz Beograda – za člana;

3) Vladimir Labat, iz Novog Sada, Sremska Kamenica – za člana;

5. Za upravitelja Fondacije, kao lice ovlašćeno za zastupanje Fondacije, imenuje se Ivica Eždenci, iz  Beograda.

6. Upravni odbor i upravitelj Fondacije vrše svako svoje nadležnosti utvrđene zakonom i obavljaju druge svoje poslove u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i Statutom Fondacije.

7. O promeni ciljeva i statusnoj promeni Fondacije, kao i o prestanku Fondacije i raspodeli preostale imovine, odlučuje osnivač Fondacije, koji pre odlučivanja može o tome zatražiti mišljenje od Upravnog odbora Fondacije, a kontinuitet u radu Fondacije posle smrti njenog osnivača obezbeđuje se na način utvrđen statutom Fondacije.

U Novom Sadu,
20. januar, 2016. godine,
Upravitelj
Ivica Eždenci